Przedsiębiorcy, którzy zamierzają zatrudnić cudzoziemców do pracy sezonowej, między innymi w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce, powinni wnioskować o wydanie odpowiedniego dokumentu dla takich pracowników, tj. zezwolenia na pracę sezonową. Warto wiedzieć, jakich formalności należy dopełnić, aby złożony wniosek był poprawny i przyjęty bez zastrzeżeń. To znacznie skróci czas oczekiwania na wydanie decyzji.

Jak uzyskać dla cudzoziemców zezwolenie typ S na terytorium RP?

Zezwolenie na pracę typ S powinien uzyskać pracodawca działający na terenie Polski, który zamierza zatrudnić cudzoziemca do pracy sezonowej. Wnioskować o wydanie zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemców można: listownie, elektronicznie lub w urzędzie. Pracodawca prowadzący działalność gospodarczą lub rolniczą w Polsce powinien w pierwszej kolejności zapoznać się ze znaczeniem pojęcia pracy sezonowej uregulowanym przez przepisy. 

W ramach prac uznanych za sezonowe, znajdują się zajęcia określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Oznacza to, że zatrudnienie cudzoziemca do pracy sezonowej wiąże się z konkretnymi rodzajami działalności. Chodzi o uprawę rolną, chów i hodowlę zwierząt, a także zakwaterowanie oraz sezonowe usługi gastronomiczne. Ponadto cudzoziemców na prace sezonowe można zatrudnić w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie.

Zezwolenie jednoroczne i wielosezonowe – czym się różnią?

Praca sezonowa cudzoziemca nie jest dopuszczalna na podstawie oświadczenia wpisanego do ewidencji oświadczeń. Powierzenie takiej pracy możliwe jest tylko w przypadku posiadania zezwolenia typ S. Odstępstwem jest posiadanie przez cudzoziemca udokumentowanego zwolnienia z tego obowiązku, którym może być przykładowo decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. 

Do prac sezonowych można zatrudnić każdego cudzoziemca spoza UE, EOG oraz Szwajcarii, pod warunkiem spełnienia przez niego wymagań wskazanych w informacji starosty. Wyjątek stanowią obywateli Mołdawii, Rosji, Gruzji, Białorusi, Armenii lub Ukrainy, dla których złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową nie wymaga dołączania informacji do starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na lokalnym rynku pracy. 

W takim przypadku starosta może wpisać wniosek przedsiębiorcy do ewidencji wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w ciągu jednego roku kalendarzowego. 

Wniosek do starosty o wydanie tak zwanego zezwolenia wielosezonowego można składać w przypadku, gdy:

 • dany pracodawca zatrudnia systematycznie cudzoziemców z wyżej wymienionych państw do prac sezonowych,
 • w okresie pięciu lat poprzedzających dzień złożenia wniosku przedsiębiorca przynajmniej raz powierzył cudzoziemcowi wykonywanie pracy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową,
 • cudzoziemiec posiada obywatelstwo Ukrainy, Mołdawii, Rosji, Gruzji, Białorusi lub Armenii.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemców do pracy sezonowej?

Wniosek o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemców do pracy sezonowej można złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Najprostsze jest złożenie wniosku online. Do wniosku w formie pisemnej należy dołączyć oryginalne dokumenty lub odpisy poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego będącego pełnomocnikiem pracodawcy w danej sprawie. Chodzi tutaj przede wszystkim o:

 • oświadczenie o niekaralności pracodawcy,
 • dokumenty potwierdzające tożsamość pracodawcy, będącego osobą fizyczną,
 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub innego właściwego rejestru,
 • umowę spółki,
 • zaświadczenie z urzędu gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego,
 • wszystkie wypełnione strony ważnego dokumentu podróży cudzoziemca,
 • dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu w RP, jeżeli cudzoziemiec już przybył na terytorium Polski i nie zamierza ubiegać się o wizę na podstawie zezwolenia na pracę sezonową,
 • informację starosty, jeżeli cudzoziemiec posiada obywatelstwo inne niż Mołdawii, Rosji, Gruzji, Białorusi, Armenii lub Ukrainy,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom przez podmiot, jeżeli cudzoziemiec nie został zwolniony z obowiązku dołączenia informacji starosty. 

Zatrudnienie do pracy sezonowej cudzoziemców, którzy posiadają już zezwolenie na pracę sezonową, z wyjątkiem pracowników tymczasowych do innego typu pracy sezonowej na okres do 30 dni, nie wiąże się z potrzebą występowania o odrębne zezwolenie na pracę. W takiej sytuacji należy pamiętać, że cudzoziemcowi należy się wynagrodzenie co najmniej w takiej samej wysokości, jak określone w poprzednim zezwoleniu na pracę sezonową.

Źródło: Kancelaria Adwokacka Sawicki i Wspólnicy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You May Also Like

Jak transportować towary wrażliwe?

Transport towarów wrażliwych to jedno z największych wyzwań logistycznych. Produktom tego typu…

Koszty uzyskania przychodu – zmiany w 2021 roku

Zmiany dotyczące kosztów uzyskania przychodów w 2021 roku wynikają z tytułu stosunku…

Skuteczne kampanie reklamowe w wyszukiwarkach

Od wielu lat jedną z najpopularniejszych strategii marketingu digitalowego jest reklama w…

Co wyznaczają pachołki drogowe?

Pachołki drogowe, choć najczęściej spotykane w wariancie niskim, bo zaledwie 30 cm,…