Zawód rzeczoznawcy budowlanego to zawód zaufania publicznego. Od osoby wykonującej tę profesję oczekuje się zatem nie tylko skuteczności i rzetelności podczas wykonywania pracy, ale i odpowiedzialności za wykonywane obowiązki, które nie mogą szkodzić innym. W każdym przypadku na rzeczoznawcy budowlanym ciąży odpowiedzialność zawodowa i karna, a wszystkie jego uchybienia lub niewywiązanie się z obowiązku normowane są przez prawo. Na czym polega odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy budowlanego i kto może nim zostać?

Kim jest rzeczoznawca budowlany?

 Rzeczoznawca budowlany pełni samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, określaną jednocześnie jako zawód zaufania publicznego. Może nim zostać osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie kierunkowe w zakresie budownictwa i korzystająca w pełni z praw publicznych. Kandydat na stanowisko rzeczoznawcy budowlanego musi mieć ukończone studia wyższe na kierunku obejmującym jego profesję rzeczoznawczą i posiadać tytuł magistra inżyniera, inżyniera, inżyniera architekta lub magistra inżyniera architekta. Powinien on także wykazać przynajmniej 10-letnie doświadczenie w dziedzinie, w której kandyduje na stanowisko rzeczoznawcy budowlanego. Co ważne, przyszły rzeczoznawca budowlany musi być członkiem izby samorządu zawodowego, która jest właściwa dla jego specjalizacji.

 Do obowiązków rzeczoznawcy budowlanego, oprócz sporządzania ekspertyz budowlanych i opinii technicznych, należy także świadczenie w sprawach karnych jako ekspert-świadek oraz wykonywanie profesjonalnych opinii doradczych w zakresie budownictwa. Pełny zakres obowiązków rzeczoznawcy budowlanego określa jednak właściwy organ samorządu zawodowego, który podlega pod Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy budowlanego

 Zawód rzeczoznawcy budowlanego jest zawodem zaufania publicznego, ale jednocześnie jest też obarczony ryzykiem zawodowym. Oznacza to, że ekspert w dziedzinie budownictwa za wykonywaną przez siebie pracę rzeczoznawczą ponosi odpowiedzialność zawodową, która jest rodzajem odpowiedzialności dyscyplinarnej. Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy budowlanego nie tylko zabezpiecza jego działania i gwarantuje nam ich rzetelność, ale w przypadku niewypełnienia przez rzeczoznawcę budowlanego jego obowiązków, spowodowania zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi lub doprowadzenia do sytuacji, w której użytkownik utraci swoje mienie, rzeczoznawca budowlany ponosi obarczoną karą odpowiedzialność zawodową. W najgorszym razie rzeczoznawca budowlany może zostać pozbawiony tytułu rzeczoznawczego, stracić swoje uprawnienia i zostać skreślony z listy rzeczoznawców budowlanych.

Odpowiedzialność karna rzeczoznawcy budowlanego

Oprócz odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawca budowlany jest obarczony także odpowiedzialnością karną. Powoływanie się na nią oznacza, że rzeczoznawca budowlany podczas wykonywania obowiązków rzeczoznawczych i sporządzania ekspertyzy budowlanej zlekceważył zasady sztuki budowlanej i sprzeniewierzył się prawu. Przykładem może być wykonanie nierzetelnej i odbiegającej od rzeczywistego stanu ekspertyzy budowlanej. Jeżeli rzeczoznawca budowlany sporządza ekspertyzę budowlaną niezgodną ze stanem technicznym budynku i wbrew temu dopuści go do użytku, co wiąże się z narażeniem zdrowia lub życia użytkowników budynku, może otrzymać karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (art. 271 k.k.). Ponadto jeżeli rzeczoznawca budowlany odebrał wynagrodzenie za sporządzenie ekspertyzy budowlanej, która nie odpowiada stanowi technicznemu nieruchomości, i wydał pozwolenie na jej użytkowanie bez wskazania wytycznych co do dodatkowych prac naprawczych, może otrzymać karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat (art. 286 k.k.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You May Also Like

Jak transportować towary wrażliwe?

Transport towarów wrażliwych to jedno z największych wyzwań logistycznych. Produktom tego typu…

Koszty uzyskania przychodu – zmiany w 2021 roku

Zmiany dotyczące kosztów uzyskania przychodów w 2021 roku wynikają z tytułu stosunku…

Praca sezonowa dla cudzoziemca – jak ją załatwić?

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają zatrudnić cudzoziemców do pracy sezonowej, między innymi w rolnictwie,…

Skuteczne kampanie reklamowe w wyszukiwarkach

Od wielu lat jedną z najpopularniejszych strategii marketingu digitalowego jest reklama w…